Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

30.07.2020

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami instalacyjnymi wod-kan, c.o., gazowymi oraz ocena istniejących instalacji, szacowanie kosztów, doradztwo.

Termin składania ofert: 10.08.2020 r.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena brutto - 100%

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:
aktualnym zaświadczeniem o działalności gospodarczej lub KRS, podpisanym projektem umowy, uprawnieniami zawodowymi, aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.


Załączniki:

29.07.2020

Remont elewacji

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji szczytowej i naprawy tynku na elewacji frontowej przy ul. Kościuszki 21 w Grodzisku Mazowieckim.

Termin składania ofert: 05.08.2020 r.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto – 80 %
Termin wykonania (T) – 20 %
Ocena ofert wg wzoru:
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie:
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn – Termin wykonania najkrótszy
Tb – Termin wykonania oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

29.07.2020

Wymiana stolarki okiennej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na wymianę stolarki okiennej piwnicznej w budynku przy ul. Bałtyckiej 31 administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.

Termin składania ofert: 05.08.2020 roku

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto – 80 %
Gwarancja (T) – 20 %
Ocena ofert wg wzoru:
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Gb:Gn) x 100 pkt x 20%
gdzie:
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Gn - gwarancja najdłuższa
Gb - gwarancja oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferta powinna zawierać:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
Podpisany wzór umowy.
Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

27.07.2020

Remont dachu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poszukuje wykonawcy na przeprowadzenie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Limanowskiego 10 w Grodzisku Mazowieckim.

Termin składania ofert: 03.08.2020 r.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20%
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszej
Tb - termin oferty badanej

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:
- podpisany formularz ofertowy.
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
- podpisany wzór umowy.
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.


Załączniki:

22.07.2020

Konserwacji zasobów w zakresie elektrycznym

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na usługi konserwacyjne instalacji elektrycznych polegające na: usuwaniu awarii, drobnych naprawach bieżących i konserwacji instalacji elektrycznej związane z eksploatacją budynku biurowego, budynków mieszkalnych i gospodarczych będących w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz budynków użytkowych oraz lokali użytkowych w budynkach gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych.

Termin składania ofert: 31.07.2020 roku

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) netto – 80%
Gwarancja (G) na wykonane prace - 20%
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 80% + (Gb : Gn) x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena
Cb – cena netto oferty badanej
Gb – gwarancja oferty badanej
Gn – gwarancja najdłuższa
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferta powinna zawierać:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
Podpisany wzór umowy.
Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:

55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

  poniedziałek - piątek
  w godz. 7:00 - 15:00

  Kasa czynna:

  w godz. 7:30 - 9:30
  oraz
  10:00 - 14:30

Adresy e-mail

 • Sekretariat:
 • biuro@zgmgrodzisk.pl

 • Wodomierze:
 • wodomierze@zgmgrodzisk.pl

 • Przetargi:
 • przetargi@zgmgrodzisk.pl

 • Dział techniczny:
 • tt@zgmgrodzisk.pl

 • Inspektor Ochrony Danych:
 • iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

 • Sekretariat:
 • 0 22 755 52 31

 • Fax:
 • 0 22 755 68 12

 • Dział techniczny:
 • 0 22 755 20 12

 • Dział windykacji:
 • 0 22 755 57 11

 • Administracja:
 • 0 22 755 57 37


POLITYKA PRYWATNOŚCI