Nadzór eksploatacyjny kotłowni

26.11.2020

Zakład Gospodarki mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:
1) Nadzoru eksploatacyjnego czterech kotłowni: Kościuszki 21,Sportowa 29,Żeromskiego 25b, Ksiazenice.
2) Prace konserwacyjno serwisowe kotłów gazowych w dziesięciu świetlicach wiejskich w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

Termin składania ofert: 02.12.2020 r.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji – 2 lata (2021-2022 r.)

Ocena oferty:
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena brutto - 100 %

Forma złożenia oferty:
Ofertę można złożyć w formie:
- pisemnej /osobiście lub listownie/ na adres Zamawiającego
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Oferta powinna zawierać:
a) wypełnione i podpisane zapytanie ofertowe
b) podpisany projekt umowy
c) aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS
d) uprawnienia zawodowe odpowiednie dla wykonania przedmiotu umowy


Wynajem kabin sanitarnych

23.11.2020
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje firmy na „Wynajem i kompleksową obsługę 4 sztuk przenośnych kabin sanitarnych dostarczonych do wyznaczonych nieruchomości administracyjnych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki”.

Przy wyborze oferty kryterium oceny będzie:
- cena i czas reakcji na zgłoszenie zamawiającego.

Termin Składania ofert: 30.11.2020 r. do godziny 1200.
Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie na formularzu ofertowym w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie nieprzezroczystej, na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 29,

Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:
- aktualnym zaświadczeniem o działalności gospodarczej lub KRS,
- zezwoleniem w zakresie wykonywanej usługi,
- aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000 zł.
- wypełnionym i podpisanym wzorem umowy.
- podpisanym opisem przedmiotu zamówienia.


Wywóz nieczystości

23.11.2020
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje Wykonawcy na „Świadczenie sukcesywnej usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości będących własnością Gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, położonych w Gminie Grodzisk Mazowiecki”

Przy wyborze oferty kryterium oceny będzie:
- cena i termin płatności faktury.

Termin składania ofert: do 30.11.2020 r. do godz. 12.00

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie nieprzezroczystej, na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Do oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami
2. Nr 1 – wypełniony i podpisanym projektem Umowy z załącznikiem Nr 1 /wykaz posesji/
3. Nr 2 – Podpisanym przedmiotem zamówienia,
4. Nr 3 podpisanym protokołem oględzin posesji,
5. aktualne zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
6. zezwoleniem w zakresie wykonywanej usługi: opróżnienia bezodpływowych zbiorników nieczystości ciekłych z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
7. aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 100 000,00 zł – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
8. informacją o posiadanym taborze do wykonywania usługi wraz z aktualnymi badaniami technicznymi,
9. aktualną umową ze stacją zlewną – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
10. podpisana informacja RODO.


Artykuły papiernicze

20.11.2020
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poszukuje wykonawcy na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Termin składania ofert: do 27-11-2020 r. do godziny 12:00

Ocena oferty: Cena brutto za całość oferty
Oferty należy składać: listownie bądź osobiście na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Maz.

Do oferty należy dołączyć:
1. załącznik Nr 1 – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych na rok 2021,
2. załącznik Nr 2 – podpisany projekt umowy,
3. aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub KRS,
4. podpisaną klauzulę informacyjną RODO.Środki czystości

20.11.2020
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poszukuje wykonawcy na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych środków czystości do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Termin składania ofert: do 27-11-2020 r. do godziny 12:00

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie na formularzu ofertowym w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie nieprzezroczystej, na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Ocena oferty: Cena brutto za całość oferty

Do oferty należy dołączyć:
1. załącznik Nr 1 – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę środków czystości na rok 2021,
2. załącznik Nr 2 – podpisany projekt umowy,
3. aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub KRS,
4. podpisaną klauzulę informacyjną RODO.Konserwacja kominiarska w 2021 r.

20.11.2020
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 74 poz. 836).
Zakres usługi: okresowa kontrola przewodów kominowych, przeglądy i czyszczenie wszystkich przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, a także prace zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Przewidywany zakres usług w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.
Wykaz budynków będących w administracji ZGM stanowi załącznik nr 2 do formularza ofertowego - podane ilości mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Termin składania ofert: 01.12.2020 r.

Termin realizacji zamówienia 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena.
Ocena ofert będzie dokonywana w następujący sposób, według wzorów
- dla części I P(I) = (Cn : Cb) x 100 pkt x 60%
- dla części II P(II) = (Cn : Cb) x 100 pkt x 40%
P = P(I) + P(II)
gdzie:
P – suma punktów przyznanych dla część I i II oferty cenowej
Cn – najniższa cena jednostkowa brutto w części I i II
Cb – cena jednostkowa brutto oferty badanej w części I i II

Oferta powinna zawierać:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – oferta cenowa
Podpisany załącznik nr 2 – wykaz budynków
Podpisany projekt umowy
Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS
Aktualne uprawnienia zawodowe
Aktualny wpis do kominiarskiej grupy zawodowej


Wykonanie izolacji

18.11.2020
ZGM Grodzisk Mazowiecki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej zewnętrznych ścian fundamentowych wraz z wykonaniem opaski wokół budynku i schodów wejściowych z kostki brukowej w budynku mieszkalnym, dwurodzinnym, przy ulicy Poniatowskiego 17 w Grodzisku Mazowieckim

Termin składania ofert: 23.11.2020 r.

Kryterium oceny ofert
cena netto - 70%, gwarancja - 30%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 70 % + Gb : Gn x100 pkt x 30 %
gdzie:
P – łączna ilość punktów
Cn – cena najniższa
Cb – cena oferty ocenianej
Gn – okres gwarancji oferty ocenianej
Gb – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji


Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:
nr 1,2 - oferty zawierające wycenę, nr 3 - podpisanym projektem umowy, nr 4 - aktualnym zaświadczeniem o działalności gospodarczej lub KRS.


Konserwacja hydrauliczna

16.11.2020
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania usuwanie awarii, drobne naprawy bieżące . związane z eksploatacją lokali użytkowych, budynku biurowego, budynków mieszkalnych, posesji oraz lokali mieszkalnych gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, parkingu „parkuj i jedź” administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz.

Termin składania ofert: 02.12.2020 r.

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Kryterium oceny ofert
1. Cena (C) brutto po doliczeniu 8% podatku VAT (punkt IV 1. w formularzu ofertowym) - 80%
Gwarancja (G) na wykonane prace (punkt II 2. w formularzu ofertowym) - 20%
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 80% + (Gb : Gn) x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena
Cb – cena brutto oferty badanej
Gb – gwarancja oferty badanej
Gn – gwarancja najdłuższa

Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami: aktualnym zaświadczeniemo działalności gospodarczej lub KRS, podpisanym projektem umowy, uprawnieniami zawodowymi. opłaconą polisę OC a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Konserwacja ogólnobudowlana

16.11.2020
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na usuwanie awarii, drobne naprawy bieżące i usługi konserwacyjne ogólnobudowlane związane z eksploatacją:
- budynków mieszkalnych wraz z ich otoczeniem,
- budynków gospodarczych i innych urządzeń znajdujących się na posesji,
- budynku biurowego,
- budynków świetlic wiejskich,
- lokali użytkowych,
- lokali mieszkalnych gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
- parking „parkuj i jedź”
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz.

Termin składania ofert: 01.12.2020 r.

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Ocena ofert
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena 60% i termin gwarancji 40%.
Ocena ofert będzie dokonywana w następujący sposób, według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 60% + (Tb : Td) x 100 pkt x 40%
gdzie:
P – suma punktów
Cn – najniższa cena jednostkowa brutto
Cb – cena jednostkowa brutto oferty badanej
Tb – termin gwarancji oferty badanej
Td – najdłuższy zaoferowany termin gwarancji

Do oferty należy dołączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – wykaz budynków
3. Podpisany projekt umowy
4. Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS
5. Aktualne uprawnienia zawodowe do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8. Opłaconą polisę OC na kwotę min. 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Roczny przegląd instalacji gazowej

20.10.2020Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGM w Grodzisku Maz.
Termin składania ofert: 26.10.2020 r.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20%
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszej
Tb - termin oferty badanej

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z załącznikiem nr 1 (wykazem budynków),
- podpisany projekt umowy,
- świadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.


Remont kominów

15.10.2020Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poszukuje wykonawcy na przeprowadzenie remontu kominów ponad dachem w budynku przy ul. Traugutta 19 w Grodzisku Mazowieckim.
Termin składania ofert: 22.10.2020 r.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20%
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszej
Tb - termin oferty badanej

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac,
- podpisany projekt umowy.


Wymiana pieca gazowego w lokalu

06.10.2020Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poszukuje wykonawcy na przeprowadzenie wymiany pieca gazowego c.o./c.w.u. w budynku przy ul. Przemysłowej 2C lokal nr 10 w Grodzisku Maz.
Termin składania ofert: 13.10.2020 r.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20%
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszej
Tb - termin oferty badanej

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:
1. Podpisany formularz ofertowy.
2. Podpisany wzór umowy.
3. Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.
4. Uprawnienia zawodowe.


Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Kasa czynna:
w godz. 7:30 - 9:30
oraz
10:00 - 14:30

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 755 52 31

Fax:
0 22 755 68 12

Dział techniczny:
0 22 755 20 12

Dział windykacji:
0 22 755 57 11

Administracja:
0 22 755 57 37