Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

13.12.2019

Zakup serwera

Przedmiotem zamówienia jest – ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU SERWEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

Termin składania ofert: 16.12.2019 r. do godz. 15:00

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) netto 100%

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: it@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

13.12.2019

Monitoring alarmu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na monitoring lokalnych systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.

Termin składania ofert: 19.12.2019 r. do godz. 15:00

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) netto 100%

Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z aktualnym zaświadczeniem o działalności gospodarczej lub KRS.
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON, adres e-mail
3. Być opatrzona pieczątką Wykonawcy, podpisem i datą sporządzenia.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: it@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

12.12.2019

Wymiana pieca gazowego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany pieca gazowego c.o./c.w.u. w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Przemysłowej 4a w Grodzisku Maz.

Termin składania ofert: 16.12.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena (C) brutto – 80%
- Gwarancja (G) – 20%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Gb : Gn x100 pkt x 20 %
gdzie:
P – łączna ilość punktów
Cn – cena najniższa
Cb – cena oferty ocenianej
Gn – gwarancja najdłuższa
Gb – gwarancja oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:
1. Podpisany formularz ofertowy.
2. Podpisany wzór umowy.
3. Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

11.12.2019

Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w latach 2020-2021

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie bieżących przeglądów i prac konserwacyjnych w celu zapobiegania wystąpienia awarii platformy dla niepełnosprawnych w budynku użytkowym przy ul. Kościuszki 21 w Grodzisku Mazowieckim oraz wykonanie badania okresowego wg rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).

Termin składania ofert: 18.12.2019 r

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

05.12.2019

Wykonanie dokumentacji technicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza firmy posiadające stosowne uprawnienia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 3-go Maja 50 w Grodzisku Mazowieckim, dz. ew. 122/1 obr. 26, Placu Wolności 2 - oficyna w Grodzisku Mazowieckim, dz. ew. 89 obr. 24, oraz we wsi Natolin 1 w gminie Grodzisk Maz., dz. ew. 104/3 obr. 24.

Termin składania ofert: 20.12.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto – 80 %
Termin wykonania dokumentacji (T) – 20 %
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100 pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszy
Tb - termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferta powinna zawierać:
Formularz ofertowy z załącznikami
– aktualnym zaświadczeniem o działalności gospodarczej lub KRS
– podpisanym wzorem Umowy

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

04.12.2019

Remont wewnętrznych linii zasilających

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza firmy posiadające stosowne uprawnienia do złożenia oferty na wykonanie remontu wewnętrznych linii zasilających, tablic rozdzielczych piętrowych, instalacji oświetlenia (administracyjnego) pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynku położonym przy Placu Wolności 14 w Grodzisku Maz.

Termin składania ofert: 11.12.2019 r

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

04.12.2019

Remont w lokalu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na remont w lokalu nr 6 w budynku położonym przy ul. Bałtyckiej 31 (pustostan bez licznika elektrycznego) w Grodzisku Maz.
Zakres prac zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

Termin składania ofert: 11.12.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin wykonania prac (T) - 20% (ilość dni na wykonanie zadania)
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:

55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

  poniedziałek - piątek
  w godz. 7:00 - 15:00

  Kasa czynna:

  w godz. 7:30 - 9:30
  oraz
  10:00 - 14:30

Adresy e-mail

 • Sekretariat:
 • biuro@zgmgrodzisk.pl

 • Wodomierze:
 • wodomierze@zgmgrodzisk.pl

 • Przetargi:
 • przetargi@zgmgrodzisk.pl

 • Dział techniczny:
 • tt@zgmgrodzisk.pl

 • Inspektor Ochrony Danych:
 • iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

 • Sekretariat:
 • 0 22 755 52 31

 • Fax:
 • 0 22 755 68 12

 • Dział techniczny:
 • 0 22 755 20 12

 • Dział windykacji:
 • 0 22 755 57 11

 • Administracja:
 • 0 22 755 57 37


POLITYKA PRYWATNOŚCI