Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

23.08.2019

Remont lokalu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na remont w lokalu nr 38 w budynku położonym przy ul. Bołtucia 1 w Grodzisku Maz.
Zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin składania ofert: 28.08.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin wykonania prac (T) - 20% (ilość dni na wykonanie zadania)
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac,
- podpisany szkic lokalu.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

22.08.2019

Remont chodników

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu chodników na terenie posesji przy ul. Kilińskiego 6 i Kościuszki 34 w Grodzisku Mazowieckim.

Termin składania ofert: 28.08.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin realizacji (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

22.08.2019

Wymiana wykładzin podłogowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza firmy prowadzące stosowną działalność do złożenia oferty na wymianę wykładzin podłogowych na korytarzach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bołtucia 1 w Grodzisku Maz.
Zakres prac zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

Termin składania ofert: 27.08.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) wykonania prac (ilość dni na wykonanie zadania) - 20%
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac,
- podpisany wzór umowy.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

21.08.2019

Remont elewacji

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji szczytowej i naprawy tynku na elewacji frontowej budynku przy ul. Kościuszki 21 w Grodzisku Mazowieckim.

Termin składania ofert: 27.08.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin realizacji (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Do oferty należy dołączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
3. Podpisany wzór umowy.
4. Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

21.08.2019

Likwidacja podliczników

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na likwidacje istniejącego złącza napowietrznego, WLZ, wspólnego pomiaru energii elektrycznej dla wszystkich mieszkań, podliczników dla wszystkich mieszkań oraz budowa indywidualnych pomiarów energii elektrycznych dla wszystkich mieszkań, likwidacja wewnętrznych linii zasilających dla poszczególnych mieszkań i obwodu administracyjnego wraz z podlicznikami oraz budowa nowego złącza napowietrznego, nowej WLZ, zestawu liczników dla poszczególnych mieszkań i obwodu administracyjnego, wewnętrznych linii zasilających dla poszczególnych mieszkań i obwodu administracyjnego w budynkach położonych przy ul. Montwiłła 22, ul. Narutowicza 15, ul. Poniatowskiego 17 w Grodzisku Mazowieckim..

Termin składania ofert: 26.08.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin realizacji (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
- wypełnione i podpisane kosztorysy ofertowe.
- podpisany wzór umowy,
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
- uprawnienia zawodowe.


Załączniki:

21.08.2019

Wycięcie drzew

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje firmy do wycięcia drzew gatunku: Robinia Akacjowa o obwodzie pnia 200 cm i Brzoza Brodawkowata o obwodzie pnia 180 cm, znajdujących się na terenie posesji w Grodzisku Mazowieckim, administrowanych przez ZGM w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie z Załącznikiem do umowy.
Wykonawca zabiera drewno (pnie, konary i gałęzie) z wyciętego drzewa.

Termin składania ofert: do dnia 23.08.2019 r. do godz. 12ºº
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie zamawiającego (po komisyjnym obejrzeniu drzew) lub e-mail: biuro@zgmgrodzisk.pl.

Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:
a/ podpisanym protokołem oględzin drzew
b/ podpisanym projektem umowy
c/ podpisanym wykazem nieruchomości do zapytania ofertowego
d/ podpisanym harmonogramem kolejności wykonywania prac dotyczącym oferty
e/ aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 100 000,00 zł.
f/ aktualnym zaświadczeniem o działalności gospodarczej lub KRS


Załączniki:

21.08.2019

Koszenie trawy, chwastów, samosiejek na posesjach administrowanych przez ZGM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje firmy do koszenia trawy, chwastów, samosiejek na posesjach administrowanych przez ZGM zgodnie z załączonym wykazem.

Termin składania ofert: 23.08.2019 r. godz. 12:00
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie zamawiającego lub e-mail: biuro@zgmgrodzisk.pl
Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:
a/ podpisanym projektem umowy
b/ podpisanym wykazem nieruchomości do zapytania ofertowego,
c/ podpisanym harmonogramem kolejności wykonywania prac dot. niniejszej oferty,
d/ aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 100 000,00 zł,
e/ aktualnym zaświadczeniem o działalności gospodarczej lub KRS,


Załączniki:

21.08.2019

Wymiana drzwi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wymianę drzwi do klatki schodowej w budynku położonym przy ul. Montwiłła 22 Grodzisk Maz.
Zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin składania ofert: 23.08.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin realizacji (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Wykonawca przed zamówieniem drzwi uzgodni z Zamawiającym formę drzwi i kolorystykę.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:

- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac,


Załączniki:

20.08.2019

Remont lokalu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na remont lokalu nr 6 (pustostan) w budynku przy ulicy Bałtyckiej 31 w Grodzisku Mazowieckim.
Zakres prac zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym robót.

Termin składania ofert: 23.08.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena ( C) brutto - 80%
Termin wykonania prac (T) - 20% (ilość dni na wykonanie zadania)
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób, według wzoru:
P = (Cn : Cb ) x 100pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100 pkt x 20%
Gdzie
P - liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn - najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb - termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac
- podpisany wzór Umowy

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

20.08.2019

Remont lokalu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na remont lokalu nr 4 (pustostan) w budynku przy ulicy Bałtyckiej 31 w Grodzisku Mazowieckim.
Zakres prac zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym robót.

Termin składania ofert: 23.08.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena ( C) brutto - 80%
Termin wykonania prac (T) - 20% (ilość dni na wykonanie zadania)
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób, według wzoru:
P = (Cn : Cb ) x 100pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100 pkt x 20%
Gdzie
P - liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn - najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb - termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:

55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

  poniedziałek - piątek
  w godz. 7:00 - 15:00

  Kasa czynna:

  w godz. 7:30 - 9:30
  oraz
  10:00 - 14:30

Adresy e-mail

 • Sekretariat:
 • biuro@zgmgrodzisk.pl

 • Wodomierze:
 • wodomierze@zgmgrodzisk.pl

 • Przetargi:
 • przetargi@zgmgrodzisk.pl

 • Dział techniczny:
 • tt@zgmgrodzisk.pl

 • Inspektor Ochrony Danych:
 • iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

 • Sekretariat:
 • 0 22 755 52 31

 • Fax:
 • 0 22 755 68 12

 • Dział techniczny:
 • 0 22 755 20 12

 • Dział windykacji:
 • 0 22 755 57 11

 • Administracja:
 • 0 22 755 57 37


POLITYKA PRYWATNOŚCI