Remont wewnętrznych linii zasilających

10.05.2021
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza firmy do złożenia oferty na wykonanie remontu wewnętrznych linii zasilających, tablic rozdzielczych piętrowych, instalacji oświetlenia (administracyjnego) pomieszczeń wspólnego użytkowania oraz instalacji elektrycznej w lokalach 1, 2, 3, 4, 6 w budynku położonym przy ul. Kościuszki 35 w Grodzisku Mazowieckim - budynek zamieszkały.

Termin składania ofert: 13.05.2021 r.
Ocena oferty:
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto – 80 %, Termin wykonania (T) – 20 %
Ocena ofert wg wzoru:
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie:
Cn - cena brutto oferty najniższej, Cb - cena brutto oferty badanej
Tn – Termin wykonania najkrótszy, Tb – Termin wykonania oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferty należy składać:
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Wypełnione i podpisane kosztorysy ofertowe.
Podpisany wzór umowy.
Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.
Uprawnienia zawodowe dozoru, eksploatacji.


Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Kasa czynna:
w godz. 7:30 - 9:30
oraz
10:00 - 14:30

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 755 52 31

Fax:
0 22 755 68 12

Dział techniczny:
0 22 755 20 12

Dział windykacji:
0 22 755 57 11

Administracja:
0 22 755 57 37