Wykonanie przemurowania kominów

11.08.2022


Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przemurowania kominów ponad dachem i w przestrzeni poddasza z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej w budynku mieszkalnym 3 kondygnacyjnym przy ul. Poniatowskiego 35 w Grodzisku Mazowieckim Kominy powinny być otynkowane i pomalowane farbą silikatową, poniżej dachu pobiałkowane. Istniejące pokrycie dachu z blachy trapezowej. Czapy kominowe uszkodzone - do odtworzenia. Montaż nasad kominowych. Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić następujące warunki wykonania prac:
Kryterium oceny ofert
- Cena (C) brutto – 70%
- Termin wykonania (T) – 20%
- Gwarancja (G)- 10%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 70 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 % + Go : G MAX x 10 gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, Tn – termin
najkrótszy, Tb – Termin oferty ocenianej
Gwarancja (waga 10%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
G= Go/ G MAX x 10
gdzie:G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Go– oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą.
G MAX – oznacza najwyższą ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja. Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „gwarancja” w następujący sposób:
Gwarancja udzielona na okres 24 m-ce - 0 pkt. Za każde dodatkowe 6-m-cy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 2 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium gwarancja” wynosi 10.

Forma złożenia oferty
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z napisem (tytuł zapytania) lub przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego .t.j e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 18.08.2022r., na adres Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera, w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data


Remont w lokalu

09.08.2022

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na remont w lokalu nr 13 w budynku ul. Pileckiego 4 w Grodzisku Maz.

Kryterium przy wyborze oferty jest:
- Cena (C) brutto – 80%
- Termin wykonania (T) – 20%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 % gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, Tn – termin najkrótszy,
Tb – Termin oferty ocenianej,
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie ZGM, ul. T. Kościuszki 32 A lub przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2022 r.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna część oferty są:
A/ Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac,
B/ Podpisany szkic lokalu,
C/ Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS..


Remont instalacji odgromowej

09.08.2022


Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji odgromowej na budynku ul. Poniatowskiego 3 w Grodzisku Maz.
Budynek dwukondygnacyjny. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą

Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:
- Wycenę zakresu prac.
- Podpisany wzór umowy.
- Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.
- Uprawnienia zawodowe dozoru, eksploatacji instalacji elektrycznych.

Ocena oferty:
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto – 80 %, Termin wykonania (T) – 20 %
Ocena ofert wg wzoru:
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie:
Cn - cena brutto oferty najniższej, Cb - cena brutto oferty badanej
Tn – Termin wykonania najkrótszy, Tb – Termin wykonania oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do 11.08.2022 roku

Forma złożenia oferty:
Ofertę można złożyć w formie:
- pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 120 29 10 lub 11 w godz. 7:00 – 15:00.


Jednorazowe koszenie trawy, chwastów, samosiewów na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

09.08.2022


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje firmy do jednorazowego koszenia trawy, chwastów, samosiewów na posesjach administrowanych przez ZGM zgodnie z załączonym wykazem – Załącznik nr 2.

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie (w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania), na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w formie pisemnej w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, klatka B, II piętro pok. 201, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, do dnia 16.08.2022 r. do godziny 09:00.
Na kopercie musi znajdować się opis: „Zapytanie ofertowe dot. jednorazowego koszenia trawy, chwastów, samosiewów na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. Nie Otwierać do dnia 16.08.2022 r. do godziny 09:00”

Do oferty należy dołączyć:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 – podpisany projekt umowy na każdej stronie,
2) Załącznik nr 2 – podpisany wykaz nieruchomości do zapytania ofertowego,
3) Załącznik nr 3 – podpisana informacja RODO,
4) Podpisany harmonogram kolejności wykonywania prac dotyczący niniejszej oferty stworzony przez oferenta,
5) Aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 100 000,00 zł – kopia,
6) Aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub KRS – kopia lub wydruk.

Ocena oferty
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- cena brutto - 90%
- termin realizacji (ilość dni) – 10%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Co x 100 pkt x 90% + Tn : To x 100 pkt x 10%
gdzie:
P - łączna ilość punktów
Cn - cena najniższa
Co - cena oferty ocenianej
Tn - najkrótszy termin wykonania usługi
To - termin wykonania usługi oferty ocenianej
- cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
- zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- oferty niespełniające tych warunków będą odrzucone.

Dodatkowe informacje:
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 120-29-11 wew. 502 w godz. 7:00 – 14:00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny.


Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510