Remont lokalu

19.10.2021
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Przemysłowa 2A w Grodzisku Maz.
Lokal bez licznika elektrycznego.

Termin składania ofert: 25.10.2021 r.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20%
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszej
Tb - termin oferty badanej

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac,
- podpisany szkic lokalu.


Remont lokalu

13.10.2021Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu w lokalu nr 28 w budynku przy ul. Traugutta 22 w Grodzisku Maz.
Lokal z licznikiem elektrycznym.

Termin składania ofert: 15.10.2021 r.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20%
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszej
Tb - termin oferty badanej

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac,
- podpisany szkic lokalu.


Remont klatki schodowej

12.10.2021Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje firmy na wykonanie robót remontowych naprawczych elementów klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 30 w Grodzisku Mazowieckim.

Termin składania ofert: 18.10.2021r

Ocena oferty:
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena (C) brutto – 80%
- Termin (T) realizacji – 20%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 %
gdzie:
P – łączna ilość punktów
Cn – cena najniższa
Cb – cena oferty ocenianej
Tn – termin najkrótszy
Tb – termin oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.Dostawa materiałów biurowych

12.10.2021Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poszukuje wykonawcy na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w okresie od 02 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Termin składania ofert: do 19-10-2021 r. do godziny 10:00

Ocena oferty: Cena brutto za całość oferty

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie (w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską) na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w formie pisemnej w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Na kopercie musi znajdować się opis: „Zapytanie ofertowe dot. dostawy materiałów biurowych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim. Nie Otwierać do dnia 19.10.2021 r. do godz. 10:00”

Do formularza ofertowego należy dołączyć:
1. załącznik Nr 1 – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych na rok 2022,
2. załącznik Nr 2 – podpisany projekt umowy,
3. aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub KRS,
4. podpisaną klauzulę informacyjną RODO.


Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej

12.10.2021Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 5 letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach w Grodzisku Maz. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Termin składania ofert: 18.10.2021 r.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Wymiana drzwi wejściowych

12.10.2021Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej z drewnianych na stalowe oraz wymiany na klatce schodowej okna drewnianego na PCV z uwagi na zły stan techniczny w budynku przy ulicy Pańskiej 6 w Grodzisku Mazowieckim.

Termin składania ofert: 14.10.2021 r.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Zakup i dostawa bonów żywieniowych

28.09.2021Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje firmy na zakup i dostawę bonów żywieniowych w formie papierowej w ilości 1000 sztuk o nominale 7,00 złotych dla pracowników Zamawiającego o wartości sumarycznej 7.000,00 złotych polegających wymianie na posiłki lub towary żywieniowe.

Termin składania ofert: 13.10.2021 r. do godz. 10:00

Wraz z ofertą należy złożyć:
- aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem Zapytania,
- aktualną Polisę ubezpiecz. OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 tys. zł,
- parafowany na każdej stronie - wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z napisem „Zakup i dostawa bonów żywieniowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Kasa czynna:
w godz. 7:30 - 9:30
oraz
10:00 - 14:30

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 755 52 31

Fax:
0 22 755 68 12

Dział techniczny:
0 22 755 20 12

Dział windykacji:
0 22 755 57 11

Administracja:
0 22 755 57 37