Malowanie klatki schodowej

27.09.2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jako administrator budynku, poszukuje wykonawcy malowania klatki schodowej przy ul. Krótkiej 1 w Grodzisku Maz.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- cena (C) brutto – 80%, - termin (T) – 20%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 % gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, tn –termin wykonania najkrótszy,
Tb – termin wykonania oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Termin składania ofert 02.10.2023 r.


Przegląd instalacji gazowej

27.09.2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznej kontroli instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie z art. 62 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oraz PN-M-34507-2002 „Instalacja gazowa. Kontrola okresowa”.

Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do 02.10.2023 r.


Wykonanie malowania podłogi

26.09.2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie malowania podłogi drewnianej na korytarzu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Narutowicza 15 w Grodzisku Maz. Budynek zamieszkały.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80% przy 8% podatku VAT
Termin wykonania prac (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z podaniem ilości dni na wykonanie zamówienia,

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. T. Kościuszki 32A, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.

Termin składania ofert: 29.09.2023 r.


Wymiana wewnętrzna instalacji wodociągowej

25.09.2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. poszukuje Wykonawcy wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym wielorodzinny przy ul. Poniatowskiego 35 w Grodzisku Maz.

Termin realizacji zamówienia: ilość dni na wykonanie zamówienia lecz nie później niż do 30.11.2023 r.

Kryterium oceny ofert.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- cena (C) brutto – 80%
- termin (T) – 20%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 % gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, tn –termin wykonania najkrótszy,
Tb – termin wykonania oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Termin złożenia oferty: do dnia 29.09.2023 r.


Wymiana pieca gazowego

22.09.2023Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza firmy posiadające wymagane uprawnienia do wykonania usługi, wymiany pieca gazowego dwufunkcyjnego c.o./c.w.u. na piec kondensacyjny, wymiany kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym oraz wymiany grzejnika płytowego w lokalu nr 5 w budynku przy ul. Przemysłowej 2C w Grodzisku Maz. Lokal nie jest zamieszkały.
Lokal bez licznika gazowego i elektrycznego.

Termin składania ofert: 26.11.2023 r. do godz. 11.00

Kryterium oceny ofert:
- Cena (C) brutto – 80%
- Termin (T) realizacji – 20%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 %
gdzie: P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, Tn – termin najkrótszy
Tb – termin oferty ocenianej
Ofertę można złożyć w formie:
- pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego,
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Remont w lokalu Bołtucia 1 m 74

18.09.2023


ZAMAWIAJĄCY W OGŁOSZENIU NIE ZAMIEŚCIŁ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (ŚLEPEGO), KTÓRY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OGŁOSZENIA.
ZAMAWIAJĄCY UZUPEŁNIA OGŁOSZENIE.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w lokalu nr 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bołtucia 1 w Grodzisku Mazowieckim.
Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ofertowy (ślepy) załączony do zapytania ofertowego.
W cenie oferty należy ująć całość kosztów związanych z remontem lokalu łącznie z kosztami wywozu materiałów z rozbiórki na legalne, dostępne wykonawcy wysypisko odpadów, koszty nadzoru technicznego, kierownika budowy nad wykonaniem prac, koszty wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy w trakcie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót.

Termin realizacji zamówienia: ilość dni na wykonanie zamówienia

Kryterium oceny ofert.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- cena (C) brutto – 80%
- termin (T) – 20%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 % gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, Tn – termin wykonania najkrótszy, Tb – termin wykonania oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
Cena oferty powinna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków będą odrzucone.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Forma złożenia oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z napisem (tytuł zapytania) na adres Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A lub przesłać elektronicznie e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Termin złożenia oferty.
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 25.09.2023 r.


Wykonanie malowania podłogi

18.09.2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie malowania podłogi drewnianej na korytarzu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Narutowicza 15 w Grodzisku Maz. Budynek zamieszkały.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80% przy 8% podatku VAT
Termin wykonania prac (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z podaniem ilości dni na wykonanie zamówienia,

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. T. Kościuszki 32A, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.

Termin składania ofert: 25.09.2023 r.


Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia kasy ZGM:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa Nieczynne
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 12:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510