WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

16.07.2024

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza firmy do złożenia oferty na wymianę drewnianej stolarki okiennej (8 szt.) w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 23 w Grodzisku Maz., administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest: Cena (C) brutto – 80%, Gwarancja (G) – 20%, Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru: P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Gb : Gn x100 pkt x 20 %, gdzie: P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, Gb – gwarancja oferty ocenianej, Gn – gwarancja najdłuższa. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferty należy złożyć do 22.07.2024 roku
Oferta powinna zawierać:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
Podpisany wzór umowy.
Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.

Ofertę można złożyć w formie:
- pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego,
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Opinia techniczna wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową remontu /naprawy/ 4 szt. balkonów

12.07.2024

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz.zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opinii technicznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową remontu /naprawy/ 4 szt. balkonów w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 7 w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych. W/w opracowanie ma na celu określenie zakresu niezbędnych napraw i zabezpieczeń, jakich należy dokonać, aby doprowadzić balkony do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Należy wykonać inwentaryzację istniejących balkonów oraz szczegółowe oględziny balkonów pod względem konstrukcyjnym wraz z określeniem ich stanu technicznego i wielkości uszkodzeń.

Opracowanie powinno zawierać:
1) projekt budowlany remontu /naprawy/ 4 szt. balkonów, rzuty, przekroje,
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
3) opracowanie planu BIOZ,
4) kosztorys inwestorski i ofertowy

Dokumentacja projektowa winna być opracowana w wersji papierowej 4 egz, kosztorysy 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w ogólnodostępnym formacie.
Opracowanie winno być sporządzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadać aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Termin realizacji ……… ilość dni /od dnia podpisania umowy/. Podpisanie umowy nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena brutto (C) – 80%, - Termin realizacji (T) – 20%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 %
gdzie: P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej
Tn – termin najkrótszy, Tb – termin oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków będą odrzucone.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Ofertę na formularzu ofertowym należy przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego e-mail, t.j : tt@zgmgrodzisk.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32 A w terminie do dnia 18.07.2024 r.


Remont dachu

08.07.2024

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. zaprasza firmy posiadające stosowne uprawnienia do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego przy ul. Bołtucia 1 w Grodzisku Mazowieckim.
Kryterium oceny ofert: Cena (C) brutto – 70%, Gwarancja (T) – 30%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 70 % + Gb : Gn x100 pkt x 30 % gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, Gn – gwarancja najdłuższa,
Gb – gwarancja oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
Cena oferty jest liczona do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków będą odrzucone.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Forma i miejsce złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A lub przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego .t.j e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2024 r. godz. 11.00


Remont kominów

05.07.2024

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza firmy posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonania remontu/przemurowania czterech kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 1 Maja 43 w Grodzisku Mazowieckim.

Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do formularza ofertowego.
Zamawiający jest w posiadaniu inwentaryzacji kominiarskiej.
W cenie oferty należy ująć całość kosztów związanych z przemurowaniem kominów szt. 4 łącznie z kosztami wywozu materiałów z rozbiórki na legalne, dostępne Wykonawcy wysypisko odpadów, koszty wykonania zabezpieczenia i oznakowania całego terenu budowy w trakcie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

II. Termin realizacji zamówienia: ilość dni na wykonanie zamówienia od dnia podpisania umowy. Termin wykonania nie dłuższy niż do dnia 30.08.2024 r.

IV. Kryteria oceny ofert.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena (C) brutto – 70%
- Termin wykonania (T) – 20%
- Gwarancja (G) - 10%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 70 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 % + Go : G MAX x 10 gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty badanej, Tn – termin najkrótszy,
Tb – termin oferty badanej,

Gwarancja (waga 10%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
G = Go/ G MAX x 10

gdzie: G – ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Go – ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą.

G MAX – najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „gwarancja” w następujący sposób:

Gwarancja udzielona na okres 24 m-ce - 0 pkt, Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 2 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium gwarancja” wynosi 10.

Oferty należy złożyć do dnia 11.07.2024 r.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna część oferty są:

A/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
B/ Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
C/ Podpisany wzór umowy z uzupełnieniem stawek i narzutów do kosztorysowania stosowanych przez Oferenta przy rozliczeniu ewentualnych dodatkowych prac
D/ Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.
E/ Uprawnienia budowlane kierownika budowy i aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa.
F/ Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, kopia polisy ubezpieczeniowej.


Wykonanie opinii technicznej

25.06.2024

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii technicznej wraz z dokumentacją projektowo kosztorysową remontu /naprawy/ balkonów w budynku wielorodzinnym przy ulicy 11 listopada 7 w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień , decyzji administracyjnych. W/w opracowanie ma na celu określenie zakresu niezbędnych napraw i zabezpieczeń , jakich należy dokonać, aby doprowadzić balkony (szt.4) do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Należy wykonać inwentaryzację istniejących balkonów wraz z wykonaniem szczegółowych oględzin balkonów pod względem konstrukcyjnym i określeniem ich stanu technicznego i wielkości uszkodzeń

2. Kryterium oceny ofert.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena brutto (C) – 80%, - Termin realizacji (T) – 20%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 %
gdzie: P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej
Tn – termin najkrótszy, Tb – termin oferty ocenianej
Wykonawca określi cenę oferty brutto jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.

3.Forma złożenia oferty.
Ofertę na formularzu ofertowym należy przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego e-mail, t.j : tt@zgmgrodzisk.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32 A w terminie do dnia 1.07.2024 r.

4. Informacje dodatkowe.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 120 29 10 w godz. 7:00 – 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia, zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.


Kоѕzеniа na pоsеsјасh

20.06.2024

Zakłаd Gоѕpоdаrkі Mіеѕzkаnіоwеј w Grоdzіѕku Mаzоwіеckіm poszukuje firmy do kоѕzеniа na pоsеsјасh administrowanych przez ZGM zgodnie z załączonym wykazem – Załącznik nr 2.

Termin złożenia oferty:
do dnia 26.06.2024 r. do godziny 08:00 – Zakłаd Gоѕpоdаrkі Mіеѕzkаnіоwеј w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32A, sekretariat pok. 201

Termin wykonania prac:
Przewidywany termin wykonania prac od 01.07.2024 do 12.07.2024 r. i nie dłużej niż 3 dni od dnia podpisania umowy.

Do oferty należy dołączyć:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 – podpisany projekt umowy na każdej stronie,
2) Załącznik nr 2 – podpisany wykaz nieruchomości do zapytania ofertowego,
3) Załącznik nr 3 – podpisana informacja RODO,
4) Podpisany harmonogram kolejności wykonywania prac dotyczący niniejszej oferty stworzony przez oferenta,
5) Aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gоѕpоdarczej na kwotę min 200 000,00 zł – kopia,
6) Aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub KRS – kopia lub wydruk.

Dodatkowe informacje:
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 120-29-11 wew. 502 w godz. 7:00 – 14:00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny.


Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Konto bankowe kaucji mieszkaniowych:
18 1240 6348 1111 0011 3259 6739

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia kasy ZGM:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa Nieczynne
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 12:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510