Wykonanie przeglądu budowlanego

09.05.2023


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektu „Parking wielopoziomowy Parkuj i Jedź” o dachu powyżej 2000,00 m2 położonego przy ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim w zakresie o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego.
Zamawiający posiada aktualny przegląd budowlany.

Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:
- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z podpisanymi załącznikami,
- Cenę należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały okres trwania umowy.

Kryterium oceny ofert
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty ocenianej

Forma złożenia oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z napisem ……(tytuł zapytania) lub przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego. W wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Miejsce i termin złożenia oferty.
Oryginał oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 16.05.2023 r., na adres Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A.
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera, w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.


Wykonanie przemurowania kominów

08.05.2023


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przemurowania kominów ponad dachem i w przestrzeni poddasza z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej w budynku mieszkalnym 3 kondygnacyjnym przy ul. Poniatowskiego 35 w Grodzisku Mazowieckim

Termin realizacji zamówienia ilość dni na wykonanie zamówienia . Wykonanie prac nie później niż do 31.07.2023 r.

Kryterium oceny ofert.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena (C) brutto – 70%
- Termin wykonania (T) – 20%
- Gwarancja (G)- 10%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 70 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 % + Go : G MAX x 10 gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, Tn – termin najkrótszy-ilość dni realizowania prac, Tb – Termin oferty ocenianej -ilość dni realizowania prac
Gwarancja (waga 10%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
G= Go/ G MAX x 10
gdzie:G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Go– oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą.
G MAX – oznacza najwyższą ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja. Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „gwarancja” w następujący sposób:

Gwarancja udzielona na okres 24 m-ce - 0 pkt. Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 2 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium gwarancja” wynosi 10.

Forma złożenia oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z napisem (tytuł zapytania) lub przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego .t.j e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 16.05.2023r., na adres Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A.


Malowanie balustrad galerii

04.05.2023


1.Przedmiotem zamówienia jest remont - malowanie balustrad galerii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Traugutta 22 w Grodzisku Mazowieckim.

2.Termin realizacji zamówienia to określona przez wykonawcę ilość dni na wykonanie zamówienia. Termin wykonania nie dłuższy niż do dnia 21.07.2023r.

3.Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena (C) brutto – 70%
- Termin wykonania (T) – 20%
- Gwarancja (G)- 10%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 70 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 % + Go : G MAX x 10 gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, Tn – termin najkrótszy- ilość dni, Tb – Termin oferty ocenianej-ilość dni, realizacja prac nie później niż do 21.07.2023r.

Gwarancja (waga 10%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
G= Go/ G MAX x 10
gdzie:G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Go– oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą.
G MAX – oznacza najwyższą ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja. Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „gwarancja” w następujący sposób
Gwarancja udzielona na okres minimum 12 m-cy - 0 pkt, Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 2 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium gwarancja” wynosi 10.

4.Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 15.05.2023r., na adres Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera, w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

5.Informacje dodatkowe.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 120 29 10 w godz. 7:00 – 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia.
Zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.


Jednorazowe koszenie trawy, chwastów, samosiewów na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

28.04.2023


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje firmy do jednorazowego koszenia trawy, chwastów, samosiewów na posesjach administrowanych przez ZGM zgodnie z załączonym wykazem – Załącznik nr 2.

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie (w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania), na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w formie pisemnej w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, II piętro pok. 201 – sekretariat , 05-825 Grodzisk Mazowiecki, do dnia 05.05.2023 r. do godziny 09:00.
Na kopercie musi znajdować się opis: „Zapytanie ofertowe dot. jednorazowego koszenia trawy, chwastów, samosiewów na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. Nie Otwierać do dnia 05.05.2023 r. do godziny 09:00”

Do oferty należy dołączyć:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 – podpisany projekt umowy na każdej stronie,
2) Załącznik nr 2 – podpisany wykaz nieruchomości do zapytania ofertowego,
3) Załącznik nr 3 – podpisana informacja RODO,
4) Podpisany harmonogram kolejności wykonywania prac dotyczący niniejszej oferty stworzony przez oferenta,
5) Aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 100 000,00 zł – kopia,
6) Aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub KRS – kopia lub wydruk.

Ocena oferty
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- cena brutto - 90%
- termin realizacji (ilość dni) – 10%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Co x 100 pkt x 90% + Tn : To x 100 pkt x 10%
gdzie:
P - łączna ilość punktów
Cn - cena najniższa
Co - cena oferty ocenianej
Tn - najkrótszy termin wykonania usługi
To - termin wykonania usługi oferty ocenianej
- cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
- zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- oferty niespełniające tych warunków będą odrzucone.
Załączniki:
- zapytanie ofertowe,
- formularz ofertowy,
- załącznik nr 1 – projekt umowy,
- załącznik nr 2 – wykaz nieruchomości,
- załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO.

Dodatkowe informacje:
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 120-29-11 wew. 502 w godz. 7:00 – 14:00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny.


Wynik załącznik:

Wymiana stolarki drzwiowej

26.04.2023


Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do klatek schodowych w  budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.
Adresy wymiany stolarki drzwiowej:
- ul. Narutowicza 15 – 4 szt.
- ul. Przemysłowa – 6 szt.

Termin składania ofert: 08.05.2023 r.


PYTANIE OD OFERENTA

W wyniku oględzin dokonanych na miejscu prowadzenia prac, stwierdzono, że drzwi dk klatek schodowych w budynku przy ul. Przemysłowej, mają szerokość zewnętrzną (w świetle muru) 980 - 1000 mm. Ponadto 3 z 6 szt. drzwi mają również naświetle nieotwierane o wys. ok. 30 cm (a łączna wysokość drzwi z naświetlem wynosi ok. 240 cm).

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
- czy szerokość drzwi ma być dostosowana do istniejącego otworu (i w takim przypadku będzie wynosiła ok. 80 cm w świetle przejścia), czy też drzwi należy wykonać o szerokości w świetle przejścia 90 cm (i w takim przypadku ich wymiar zewnętrzny będzie wynosił ok. 110 cm), co spowoduje konieczność poszerzenia otworu o ok. 10 cm - i należy uwzględnić w cenie ofertowej te prace?
- czy drzwi, które w tej chwili mają nieotwierane naświetle górne mają być wykonane również z takim naświetlem, czy też należy wykonać drzwi bez naświetla (o wysokości ok 240 cm)?

ODPOWIEDŹ

- szerokość drzwi w świetle przejścia powinna wynosić 90 cm,
- drzwi bez naświetla, wygląd drzwi jednakowy dla 6 szt.Remont budowlany lokalu

18.04.2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poszukuje wykonawcy na przeprowadzenie remontu budowlanego we wsi Chlebnia 72 L m 2 w gminie Grodzisk Mazowiecki (brak licznika).

Termin składania ofert: 24.04.2023 r. do godziny 10:00.
Ocena oferty:
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20%
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszej
Tb - termin oferty badanej

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Kościuszki 32A,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl
Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy
- podpisany rysunek


Wycięcie drzewa i gałęzi drzew.

14.04.2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje firmy do wycięcia drzewa i przycięcia gałęzi znajdujących się na terenie posesji w Grodzisku Mazowieckim, administrowanych przez ZGM w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem do umowy.
Wykonawca zabiera drewno z wyciętego drzewa, przycięte gałęzie z wycinki oraz uprzątnie teren.

Termin składania ofert: do dnia 21.04.2023 r. do godz. 9:00

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie (w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską) na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w formie pisemnej w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, w zamkniętej nieprzezroczystej Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, do dnia 21.04.2023 r. do godziny 9:00.

Na kopercie musi znajdować się opis: „Zapytanie ofertowe dot. wycięcia drzew znajdujących się na posesjach w Grodzisku Mazowieckim, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim. Nie Otwierać do dnia 21.04.2023 do godz. 9:00”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny.

Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:
a/ podpisanym zapytaniem ofertowym
a/ podpisanym protokołem oględzin drzew
b/ podpisanym projektem umowy
c/ podpisanym wykazem nieruchomości do zapytania ofertowego
d/ podpisanym harmonogramem kolejności wykonywania prac dotyczącym oferty
e/ aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 100 000,00 zł.
f/ aktualnym zaświadczeniem o działalności gospodarczej lub KRS


Wykonanie prac remontowych

12.04.2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w lokalu nr 7 w budynku położonym przy ul. Przemysłowej 2C w Grodzisku Maz. Lokal z licznikiem elektrycznym.

Termin składania ofert: 17.04.2023 r.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80% przy 8% podatku VAT
Termin wykonania prac (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z podaniem ilości dni na wykonanie zamówienia,
- podpisany szkic lokalu

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. T. Kościuszki 32A, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.


Montaż kominów

12.04.2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie komina dymowego i dwóch kominów wentylacyjnych w lokalu nr 3 usytuowanym na piętrze w budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym przy ul. Montwiłła 22 w Grodzisku Mazowieckim.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena (C) brutto – 80%, - Termin wykonania (G) – 20% (ilość dni na wykonanie zadania)
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x 80 % + Tn : Tb x 100 pkt x 20%:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty badanej, Tn – termin najkrótszy, Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia 25.04.2023 r, w siedzibie Zakładu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A lub przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia kasy ZGM:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa Nieczynne
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 12:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510