Remont dachu

16.05.2024


I. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu w budynku mieszkalnym jednokondygnacyjnym przy ul. Narutowicza 15 w Grodzisku Mazowieckim.

II. Termin realizacji zamówienia ilość dni na wykonanie zamówienia ,

III. Kryterium oceny ofert.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena (C) brutto – 70%
- Termin wykonania (T) – 30%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 70 % + Tn : Tb x100 pkt x 30 % gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, Tn – termin najkrótszy, Tb – Termin oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
Cena oferty powinna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

V. Forma złożenia oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z napisem (tytuł zapytania) lub przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego .t.j e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

VI. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 20.05.2024r., na adres Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera, w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

VII. Informacje dodatkowe.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 120 29 10 w godz. 7:00 – 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia.
Zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.


Remont klatki schodowej

09.05.2024

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza firmy posiadające stosowne uprawnienia do złożenia oferty wykonania remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krótkiej 1 w Grodzisku Mazowieckim.

Zakres prac obejmuje:
- przygotowanie powierzchni sufitów i ścian,
- malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi,
- malowanie farbą olejną lamperii, innych elementów,
- wymianę drzwi do klatki schodowej,
- naprawę schodów stalowych z malowaniem.
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót załączony do zapytania ofertowego.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- cena (C) brutto – 80%, - termin (T) – 20%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 % gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, tn –termin wykonania najkrótszy,
Tb – termin wykonania oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
Oferty należy dostarczyć do dnia 16.05.2024 r.


Malowanie balustrad balkonowych

07.05.2024

1.Przedmiotem zamówienia jest remont - malowanie balustrad balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Przemysłowa 4,4a,2,2a,2b,2c w Grodzisku Mazowieckim.

2. Termin realizacji zamówienia ilość dni na wykonanie zamówienia.

3. Kryterium oceny ofert.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
- Cena (C) brutto – 70%
- Termin wykonania (T) – 20%
- Gwarancja (G)- 10%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 70 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 % + Go : G MAX x 10 gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, Tn – termin
najkrótszy- ilość dni, Tb – Termin oferty ocenianej-ilość dni,
Gwarancja (waga 10%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
G= Go/ G MAX x 10
gdzie:G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Go– oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą.
G MAX – oznacza najwyższą ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja. Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „gwarancja” w następujący sposób:
Gwarancja udzielona na okres minimum 12 m-cy - 0 pkt, Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 2 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium gwarancja” wynosi 10.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
Cena oferty powinna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków będą odrzucone.

4. Forma złożenia oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z napisem (tytuł zapytania) lub przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego .t.j e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

5. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 13.05.2024r., na adres Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera, w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

6. Informacje dodatkowe.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 120 29 10 w godz. 7:00 – 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia.
Zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.


Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Konto bankowe kaucji mieszkaniowych:
18 1240 6348 1111 0011 3259 6739

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia kasy ZGM:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa Nieczynne
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 12:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510