Deklaracja dostępności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak spersonalizowanego filmu w języku migowym

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Popowska.
 • E-mail: epopowska@zgmgrodzisk.pl
 • Telefon: 502198817

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
 • Adres: ul. Sportowa 29
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • E-mail: biuro@zgmgrodzisk.pl
 • Telefon: 22 755 52 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne.

Na parkingu przed wejściem udostępnione zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przeznaczony do rozbiórki.

Pomieszczenia obsługi klienta znajdują się na I i II piętrze do których prowadzą schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada windy przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada informacji na temapat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Budynek nie posiada instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek nie posiada Sali Obsługi.

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510