Deklaracja dostępności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak spersonalizowanego filmu w języku migowym

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Popowska.
 • E-mail: epopowska@zgmgrodzisk.pl
 • Telefon: 502198817

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 • Adres: ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • E-mail: biuro@zgmgrodzisk.pl
 • Telefon: 22 120 29 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia.


Przed wejściem do klatki B wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.


Wejście przez Klatkę A prowadzi do Głównej Sali Obsługi Klienta znajdującej się na parterze.


Swobodny dostęp do Sali Obsługi, brak barier architektonicznych.

Wejście do Klatki A zostało dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi tj. podjazd dla wózków,chodzików zabezpieczony barierkami.


W sali udostępniono jedno pomieszczenie wc, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.


Budynek nie posiada informacji na temapat rozkładu pomieszczeń w budynku.


Budynek nie posiada instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

 

Aplikacje mobilne

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Konto bankowe kaucji mieszkaniowych:
18 1240 6348 1111 0011 3259 6739

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia kasy ZGM:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa Nieczynne
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 12:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510